Trauma - sensitivní jóga (TCTSY)

EMPIRICKY OVĚŘENÁ TERAPIE PRO KOMPLEXNÍ TRAUMA A POSTTRAUMATICKOU STRESOVOU PORUCHU (PTSD)

Jóga je starověká tradice, která nabízí cestu k harmonii, vyrovnanosti, radosti a štěstí. V dnešní době je mnoho nabídek, které sledují různé záměry. Trauma – sensitivní jóga je vytvořena z hlubokého pochopení skrytých potřeb traumatizovaných lidí špičkovými odborníky na trauma Besselem van der Kolkem, Davidem Emersonem, Jennifer West a dalšími. V bezpečném prostředí a s nenásilným přístupem facilitátora se můžete vlastním tempem, ve svém rytmu a s přijetím a laskavostí potkat se svým tělem a tělesnými pocity takovými, jaké právě jsou. Teď nejde o příběh, který vyprávíme slovy, ale o příběh, který vypráví naše tělo. Pokud jsme si toho vědomi, pokud neutíkáme od svých pocitů a tělesných signálů, nemusí to být zrovna příjemný prožitek. Lze to změnit? Jak se vyrovnat s pocity, které v těle vnímáme, ale nejsme schopni je unést nebo zvládnout? Můžete se potkat se symptomy jako jsou:
*- náhlé, zneklidňující vzpomínky na traumatickou událost
- flashbacky
- poruchy spánku (noční můry, potíže s usínáním, neklidný spánek)
- zvýšená aktivita (hyperarousal)
- návaly strachu až paniky
- náhlé změny nálad, zvýšená podrážděnost a záchvaty vzteku
- deprese
- zrychlené dýchání, bušení srdce, pocení, závrať
- izolace, vyhýbání se lidem nebo určitým místům
- disociace

Postupné seznamování s jednoduchými věcmi nás učí, jak zvládnout i ty složitější. Pomocí trauma – sensitivní jógy se setkáte s jednoduššími pocity, budete se učit je vnímat a zkusíte se podle nich rozhodovat, co je pro vás v danou chvíli užitečné. Když se nervový systém naučí, jak zvládat ty jednodušší pocity, naučí se zvládat i složitější, aniž by byl zahlcen. TCTSY využívá nejnovější poznatky z neurovědy a pomáhá celému nervovému systému nacházet stav rovnováhy a homeostáze, který se snaží nastavit někdy nefunkčními a neadekvátními způsoby.

LEKCE TCTSY:
Pro skupiny 4–10 lidí o délce 45 – 60 min jednou týdně po dobu 10 týdnů.
Důraz se klade na bezpečné prostředí, uvědomění si možnosti volby, vnímání pocitů (interocepce), rozvíjení pohybů těla podle vlastní volby, naladění na vlastní rytmus dechu a těla a sdílené prožívání. V Čechách jsme zatím dvě certifikované učitelky TCTSY a v současnosti tuto metodu využívám na skupinových lekcích i v individuálních sesích s viditelnými výsledky. Zajímá mě spolupráce s terapeutickými skupinami, kdy mají klienti také podporu psychologa nebo psychoterapeuta. Sese TCTSY se může spolu s klientem zúčastnit i jeho psychoterapeut, pokud je s tím klient srozuměn a souhlasí.

VZNIK TRAUMA – SENSITIVNÍ JÓGY
Trauma-sensitivní jóga (TCTSY) se vyvíjí od roku 2003 pod vedením Davida Emersona v Trauma centru ve městě Brooklin, Massachusetts, které založil Bessel van der Kolk. V současnosti spadá pod program Center for Trauma and Embodiment při Justice Resource Institute. Je to empiricky podložená klinická intervence pro komplexní trauma nebo chronickou, na léčbu rezistentní posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). Program TCTSY je zařazen do databáze Národního registru vědecky ověřených programů a praxí (NREPP) zveřejněné organizací SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). Trauma-sensitivní jóga je postavena kromě jógy také na teorii traumatu, teorii citové vazby (attachmentu) a na nejnovějších poznatcích neurovědy.

PRINCIP
Metodologie TCTSY vychází z principů hatha jógy, kdy účastníci lekce provádějí série fyzických forem a pohybů. Prvky tradiční hatha jógy jsou přizpůsobeny tak, aby vybudovaly u lidí zasažených traumatem zkušenost zplnomocnění, možnost rozhodovat o sobě podle svých pocitů a kultivovaly pozitivnější vztah k vlastnímu tělu. Na rozdíl od mnoha běžných hodin jógy se v TCTSY nepoužívá kontaktních fyzických asistencí, které by upravovaly fyzickou formu účastníka. TCTSY nabízí účastníkům příležitosti k vedení pohybů svého těla na základě vlastních pocitů.

PŘÍSTUP
I když TCTSY využívá fyzické formy a pohyby, důraz není kladen na jejich vnější podobu (tj. provést formu či pohyb „správně“), ani nejde o dosažení pochvaly od externí autority. Cílem je vnitřní prožívání každého účastníka (interocepce). Tento posun orientace z vnějšku dovnitř je klíčovým atributem TCTSY jako doplňkové terapie pro komplexní trauma. V trauma-sensitivním přístupu je kontrola a moc v rukou každého jednotlivce, a nikoliv v rukou facilitátora TCTSY. Zaměření se na pociťovaný smysl v těle, podle kterého je prováděna volba pohybu, umožňuje účastníkům TCTSY obnovit propojení mysli, těla a dechu a kultivovat schopnost jednání podle svých pocitů a voleb, schopnost, jež bývá vlivem prožitého traumatu snížena.

EMPIRICKY DOKÁZANÉ VÝSLEDKY
Podle výzkumů provedených v Trauma centru vykazovali účastníci TCTSY po osmi týdnech snížení frekvence projevů symptomů PTSD a zvýšené aktivity (hyperarousal), zlepšení zdraví a spokojenější prožívání každodenního života. Především proto je TCTSY vhodnou doplňkovou terapií ke klinické praxi. Vztahová dynamika facilitátora a účastíků je založená na nenásilném přístupu, možnosti volby, interocepci a sdíleném prožívání a je podpořena nedirektivním způsobem vyjadřování.

TCTSY se v současnosti využívá v programech trauma center, krizových center, azylových domů nebo ve stacionářích klinik pro léčbu traumatu.

Zkušenosti účastníků


„Jóga mi vrátila zpět mé tělo. Je to dar, neboť své tělo jsem tolik nenáviděla. Vlastně mi ho spíše dala, než vrátila zpět, protože jsem byla tehdy tak mladičká. Teď patří mě. Byl to dlouhý proces, během něhož jsem se přestala cítit jen jako obrys sebe sama… Jóga mi pomohla, abych se začala cítit jako fyzická bytost. To, že jsem se zabydlela ve své vlastní kůži, je pro mě velký krok vpřed.“
Účastnice studie TCTSY, Národní institut zdraví, USA

„Dnes mi konečně došlo, i když to už říkáš asi půl roku, že skutečně MŮŽU udělat tento pohyb, ale NEMUSÍM. NEMUSÍM, MŮŽU SI VYBRAT! To je taková svoboda!“
Účastnice kurzu somatické jógy s ohledem na trauma, Praha, Česko